Договір публічної оферти

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАДУ 2020», код ЄДРПОУ: 43855335, місцезнаходження: 04071, місто Київ, вулиця Нижній Вал (Подільський р-н), будинок 19-21 літера А, що є платником податку на прибуток на загальних умовах у відповідності до Податкового кодексу України, далі за текстом – «Продавець», в особі директора Кириченка Віталія Володимировича, що діє на підставі Статуту, робить публічну пропозицію, далі за текстом – «Оферта» широкому та необмеженому колу фізичних осіб, хто звернеться до Продавця, укласти даний договір купівлі-продажу, далі за текстом – «Договір», у порядку, визначеному в Договору, умови якого наведені нижче:

1.       ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДАНОМУ ДОГОВОРІ

1.1. Для цілей даного Договору нижче наведені терміни вживаються у такому значенні:

Агент Клієнта – фізична, або юридична особа, що діє від імені та в інтересах Клієнта, щодо отримання, оплати та здійснення адресної доставки Товару.

Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Виконавцем умов даного Договору.

Веб-сайт Продавця  – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і (або) облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом. Адреса Веб-сайту Товариства – https://uzefa.club/

 

Електронний платіжний засіб (далі за текстом – «ЕПЗ») – платіжна картка, мобільний платіжний інструмент, інший платіжний інструмент, що виконує функцію засобу ідентифікації/верифікації, за допомогою якого Клієнт здійснює ініціювання переказу коштів з відповідного банківського рахунку або здійснює інші операції із застосуванням ЕПЗ у якості оплати тощо за даним Договором.

Клієнт – фізична особа, яка звернулася до Продавця, в повному обсязі та безумовно прийняла (здійснила Акцепт) Оферту, відповідно, уклала із Продавцем даний Договір на запропонованих умовах, та є кінцевим споживачем Товару, що придбаються за даним Договором.

Магазин-бар Продавця – магазин-бар, розташований за адресою: 02000, місто Київ, вулиця Нижній Вал, будинок 19, де реалізується Товар.

Товар – будь який товар, та/або сукупність товарів, розміщені на Веб-сайті продавця, роздрібний продаж яких здійснює Продавець.

Платіж/Переказ коштів – переказ певної суми коштів в безготівковій формі у національній валюті, ініційований Клієнтом, у тому числі за допомогою ЕПЗ, з метою їх подальшого зарахування на банківський рахунок Продавця, в якості оплати за Товар(и), які реалізує Продавець, з метою належного виконання умов даного Договору. Платіж/Переказ коштів вважається зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

Фіскальний чек – розрахунковий документ/електронний розрахунковий документ, створений у паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ), РРО або ПРРО при проведенні розрахунків за проданий Товар.

1.2. Інші терміни, не визначенні п.1.1. даного Договору вживаються у відповідності до норм чинного законодавства, зокрема, але не виключно, у відповідності до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про електронні довірчі послуги», Податкового кодексу України, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Закону України «Про інформацію», Закон України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про ціни та ціноутворення», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України тощо.

1.3. Акцептуючи Оферту Сторони погоджуються із визначенням термінів, визначених у Розділі 1 даного Договору та їх застосуванням у процесі реалізації та виконання Сторонами їх прав та обов’язків у відповідності до даного Договору.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Продавець, на підставі ст.ст.633,634,641,644,698 Цивільного Кодексу України, звертається з цією Офертою до широкого та необмеженого кола фізичних осіб та бере на себе зобов’язання перед Клієнтами, з урахуванням умов даного Договору, із оплатної передачі Товару.

2.2. Даний Договір є договором приєднання, умови якого встановлені Продавцем у стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання Клієнта до запропонованого Договору в цілому. Клієнт не може запропонувати свої умови Договору. У разі незгоди з яким-небудь пунктом даного Договору, Договір вважається не акцептованим. Договір є укладеним з моменту здійснення Акцепту Оферти, та укладається без підпису письмового примірника сторонами. Укладений Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

2.3. Акцепт Оферти здійснюється шляхом вчинення будь-якою фізичною особою дій, що виражаються в оформленні замовлення щодо покупки Товару на Веб-сайті Продавця та/або за номером телефону розміщеному на Веб-сайті Продавця, що свідчать про повну і безумовну згоду такої фізичної особи здійснити прийняття Товару та сплатити вартість такого Товару в повному обсязі на умовах даного Договору. Сторони дійшли згоди, що до таких дій також відносять факт здійснення оплати за Товар, як, безпосередньо із використанням готівкових коштів, так і шляхом безготівкового розрахунку з використанням ЕПЗ, при чому, при використанні ЕПЗ Акцептом вважається, в тому числі, сам факт ініціювання Платежу/Переказу коштів.

2.4. У разі прийняття (здійснення Акцепту) Оферти, будь-яка фізична особа, що здійснила Акцепт Оферти, стає Клієнтом і даний Договір вважаться з нею укладеним.

2.5. Договір діє виключно по відношенню до оплатної передачі Товару кінцевим споживачам, і вважається укладеним з моменту прийняття (здійснення Акцепту) Оферти будь-якою фізичною особою, з урахуванням п.2.3. та п.2.4. даного Договору, і діє до моменту повного виконання Продавцем та Клієнтом зобов’язань за даним Договором.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. В порядку та на умовах, визначених даним Договором, Продавець самостійно та/або із залученням третіх осіб, зобов’язується передавати у власність Клієнта Товар, що реалізуються Продавцем у відокремлених підрозділах Продавця, в кількості, строки та в порядку, що визначаються даним Договором, а Клієнт зобов’язується приймати Товар, що реалізуються Продавцем і своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату.

3.2. Сторони дійшли згоди та визнають, що всі операції за даним Договором здійснюються у відповідності до наявного асортименту Продавця, розміщеного на Веб-сайті Продавця. Фактом підтвердження належної передачі та, відповідно, отримання Товару Клієнтом є Фіскальний чек.

3.3. Клієнт підтверджує, що на момент укладення Договору йому виповнилося 18 років, укладення та виконання ним даного Договору не суперечить нормам чинного законодавства України, в тому числі останній запевнює щодо наявності у останнього достатнього об’єму правосуб’єктності та/або повноважень для вчинення даного правочину, а також укладення та виконання Клієнтом даного Договору відповідає та не суперечить вимогам законодавства України.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Усі розрахунки за даним Договором здійснюються в національній валюті України – гривні.

4.2. Загальна вартість (ціна) даного Договору визначається у відповідності до загальної вартості Товару, придбаних Клієнтом.

4.3. Сторони погодили, що належним повідомленням Клієнта про ціну Товару, визначеного Продавцем в односторонньому порядку, є опублікування такої ціни на Веб-сайті Продавця. Така інформаціє щодо ціни Товару є публічно доступною і надається для ознайомлення із нею необмеженої кількості осіб.

4.4. Ціна Товару, що реалізується Продавцем, визначається Продавцем в односторонньому порядку, з особливостями та з урахуванням законодавчо визначених обмежень, та оголошується Клієнту в момент укладення даного Договору, якщо інше не випливає із суті зобов’язання та/або інше не передбачено даним Договором.

4.5. Моментом здійснення Клієнтом оплати вважається момент зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця або надходження готівки до каси підприємства Продавця.


4.6. Сторони дійшли згоди та усвідомлюють, що кількість Товару, що може бути отриманий Клієнтом з використанням готівкових розрахунків, визначається виходячи із обмежень, визначених чинним законодавством України.

 

5. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІНУ ТОВАРУ

5.1. Відпуск (передача) Товару здійснюється Продавцем в робочий час Продавця в Магазин-барі Продавця, або шляхом здійснення адресної доставки за адресою визначеної Клієнтом.

5.2. У випадку замовлення адресної доставки Товару Продавець має право на свій розсуд залучати третіх осіб – Агентів Клієнта. Агент Клієнта в свою чергу здійснює оплату Товару, отримує такий Товар в Магазин-барі Продавця, після чого доставляє Товар на адресу Клієнта.

5.3. Агент Клієнта може залучатися у випадку здійснення адресної доставки Товару.

5.4. У випадку обрання Клієнтом готівкового способу оплати зі здійсненням адресної доставки, Агент Клієнта здійснює покупку від імені та за рахунок Клієнта обраного ним Товару, а клієнт в свою чергу компенсує Агенту Клієнта вартість придбаного Товару, а також його адресну доставку, на умовах визначених в Розділі 5 Договору. 

5.5. Адресна доставка Товару відбувається щоденно з 12:00 до 22:00. Товар, замовлення якого відбулося до 16:00 доставляється в день здійснення замовлення. Товар, замовлення якого відбулося після 16:00 доставляється на наступний день, що настає за днем здійснення замовлення.

5.4. Адресна доставка Товару здійснюються  по місту Києву, а також в 15-ти кілометрову зону навколо міста Києва тільки якщо загальна вартість Товару перевищує 1500 грн.  Адресна доставка по Україні може здійснюватися за допомогою сервісів Нова пошта. При цьому, якщо вартість Товару, що доставляється є меншою, аніж 1500 грн. Клієнт зобов’язаний самостійно оплатити послуги з доставки Товару відповідно до тарифікації Нова пошта. Якщо загальна вартість Товару є більшою аніж 1500 грн., доставка такого Товару здійснюється за рахунок Продавця.

5.5. У випадку, якщо загальна вартість Товару, що замовляється Клієнтом з адресною доставкою по м. Києву є меншою 500 грн. Клієнт сплачує вартість послуг Агента Клієнта в розмірі 40 грн. У випадку,  якщо загальна вартість Товару перевищує 500 грн., Продавець самостійно компенсує послуги Агента Клієнта.

5.6. Перехід права власності на Товар та ризику випадкової загибелі (псування, втрати, пошкодження тощо) Товару настає з моменту відпуску (передачі) Товару.

5.7. У відповідності до Правил роздрібної торгівлі алкогольною продукцією, затверджених Постановою КМУ №854 від 30.07.1996 р., алкогольна продукція належної якості поверненню або заміні не підлягає.

5.8. У разі виявлення Клієнтом недоліків, фальсифікацій алкогольних напоїв, продажу їх в неналежну якість Клієнт має право вимагати від Продавця:

А) Заміни на аналогічний Товар належної якості;

Б) Заміни на інший Товар з відповідним перерахунком відпускної ціни;

В) повернення коштів.

5.9. Для здійснення заміни Товару або повернення коштів, Клієнту необхідно надати розрахунковий документ встановленого зразка, виданий йому Продавцем при здійсненні покупки, що підтверджує факт купівлі, з позначкою дати продажу.

5.10. При оформленні замовлення, що включає алкогольну продукцію, Клієнт погоджується з тим, що має право відмовитися виключно від усього переліку замовленої продукції, а не від її частини.

 

6. СТРОК, ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ

6.1. Сторони дійшли згоди, що даний Договір укладається на невизначений строк та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань згідно умов даного Договору. Сторони погоджуються, що якщо які-небудь зобов’язання Сторін, за даним Договором, не виконані, вони залишаються чинними до моменту їх повного виконання.

6.2. Даний Договір та/або додатки до нього (у разі наявності), з урахуванням особливостей та умов даного Договору, можуть бути у будь-який час змінені та/або доповнені Продавцем в односторонньому порядку. Зміни та/або доповнення до даного Договору та/або додатків до нього (у разі наявності) оформлюються шляхом внесення змін до даного Договору та/або додатків до нього (у разі наявності) та опублікування Договору та/або додатків до нього (у разі наявності) в оновленій редакції на Веб-сайті Продавця.

6.3. З урахуванням п.6.2. даного Договору, всі зміни та/або доповнення до даного Договору та/або додатків до нього (у разі наявності) вступають в силу з моменту опублікування Договору та/або додатків до нього (у разі наявності) в оновленій редакції на Веб-сайті Продавця. При чому, Продавець не зобов’язаний повідомляти Клієнта про такі зміни, Клієнт зобов’язаний відстежувати такі зміни самостійно.

6.4. З урахуванням п.6.1.-п.6.3. даного Договору, у разі, якщо Клієнт, з моменту внесення змін до Договору та/або додатків до нього (у разі наявності), не заявив про свою незгоду із внесеними змінами до даного Договору та/або додатків до нього (шляхом надіслання офіційного листа в письмовій формі) та/або вчиняє дії, що спрямовані на продовження та/або продовжує виконання зобов’язань за даним Договором після внесення та застосування відповідних змін, Клієнт своїми діями виявив згоду з такими змінами.

6.5. У разі незгоди Клієнта зі змінами, з урахуванням п.6.1.-п.6.4. даного Договору, Клієнт вправі відмовитися від даного Договору, попередньо виконавши всі наявні зобов’язання перед Продавцем.

6.6. Сторони дійшли згоди, що у разі надіслання незгоди Клієнта, з урахуванням п.6.4.даного Договору, проте вчинення дій, що спрямовані на продовження та/або продовжує виконання зобов’язань за даним Договором після внесення та застосування змін, визначених п.6.2.-п.6.3. даного Договору, Клієнт своїми діями виявив згоду із такими змінами та така незгода не розглядається Продавцем.

6.7. Продавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти і відкликати Оферту у будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Продавцем змін в Оферту, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Веб-сайті Продавця, якщо інший термін набуття чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні.

6.8. Клієнт погоджується і визнає, що внесення змін в Оферту спричиняє за собою внесення цих змін в заключений і діючий між Клієнтом і Продавцем Договір, а також, що такі зміни набувають чинності одночасно з такими змінами в Оферту.

6.9. У всьому, що не передбачено цим Договором, Продавець та Клієнт керуються чинним законодавством України.

6.10. Сторони мають право в односторонньому порядку припинити дію даного Договору шляхом повідомлення про такий факт іншу Сторону не пізніше ніж за 3 робочих дні до такого припинення.  

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов даного Договору.

7.2. Продавець не несе відповідальності за відмову від постачання/передачу/відпуск Товару, що не був оплачений.
7.3. Продавець та Клієнт звільняються від відповідальності за невиконання та/або часткове невиконання та/або невчасне виконання положень цього Договору з підстав, передбачених п.8.1.– п.8.4. даного Договору.

7.4. Сторони дійшли згоди, що позовна давність за вимогами про стягнення плати, а також за вимогами про стягнення неустойки (у вигляді пені, а також штрафу) складає 3 (три) роки.

7.5. У разі виявлення Продавцем порушення умов даного договору з боку Клієнта, в тому числі п. 3.3. Договору, та/або виявлення факту перепродажу чи відчуження будь-яким іншим способом або пропонування третім особам Товару (зокрема, але не виключно через мережу Інтернет), що був отримано Клієнтом за даним Договором, Продавець вправі в односторонньому порядку та без додаткового попередження зупинити реалізацію/поставку Товару за даним Договором, та/або відмовити Клієнту в наданні Товару. При чому, Клієнт зобов’язаний відшкодувати в повному об’ємі всі збитки, що завдані Продавцеві у зв’язку із подібними діями Клієнта.

7.6. У випадку якщо в результаті невиконання або неналежного виконання Клієнтом своїх зобов’язань, передбачених Договором, до Продавця будуть застосовані штрафи, штрафні санкції, пені та/або інші обтяження будь-якими третіми особами, в тому числі органами державної влади, Клієнт зобов’язується компенсувати Продавцю розмір (вартість) таких штрафів, штрафних санкцій, пені та/або інших обтяжень впродовж 5 (п’яти) календарних днів з дня отримання вимоги про це від Замовника.

 

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання умов цього Договору, якщо це відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили, які Сторона не могла ані передбачити, ані запобігти розумними заходами (далі по тексту – «форс-мажорні обставини»). До таких форс-мажорних обставин відносяться: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадські безпорядки, дії з боку державних органів, що забороняють або обмежують здійснення Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором.

8.2. Термін виконання зобов’язань Сторонами автоматично відкладається на весь період дії форс-мажорних обставин.

8.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, повинна не пізніше 1 (одного) календарного дня в письмовій формі сповістити іншу Сторону про настання таких обставин та про передбачувану дату припинення даних обставин. У разі виникнення такої форс-мажорної обставини у Продавця, належним сповіщенням вважається опублікування відповідної інформації на Веб-сайті та/або шляхом надіслання відповідних повідомлень в Особистому кабінеті та/або будь-яким іншим способом, зручним для Продавця, причому Клієнт зобов’язаний самостійно відстежувати таке опублікування, сповіщення тощо.

8.4. Факт настання форс-мажорних обставин має бути підтверджено висновком Торгово-промислової палати України, який Сторона, для якої склалися форс-мажорні обставини, повинна надати упродовж 3 (трьох) календарних днів іншій Стороні. У разі виникнення такої форс-мажорної обставини у Продавця, належним підтвердженням такого надання вважається опублікування скан-копії та/або відомостей щодо висновку Торгово-промислової палати України на Веб-сайті та/або шляхом надіслання відповідних повідомлень в Особистому кабінеті та/або будь-яким іншим способом, зручним для Продавця, причому Клієнт зобов’язаний самостійно відстежувати таке опублікування, сповіщення тощо.

8.5. Сторони дійшли до згоди, що якщо у зв’язку із форс-мажорними обставинами та/або їх наслідками, виконання даного Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває протягом будь-якого проміжку часу і не виявляє ознак припинення, то за таких підстав даний Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною.

 

9. ЗАХИСТ ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

9.1. Сторони усвідомлюють, що в рамках реалізації прав та виконання зобов’язань за цим Договором, вони можуть обмінюватись документами або іншими даними, які містять відомості, що належать до персональних даних фізичних осіб.

9.2. Сторони зобов’язуються при укладенні, виконанні та після припинення даного Договору дотримуватися вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів України у сфері захисту персональних даних, в тому числі щодо отримання, обробки, зберігання, видалення персональних даних тощо. При чому, шляхом здійснення Акцепту даної Оферти, Клієнт підтверджує, що останній проінформований та ознайомлений із Політикою конфіденційності, що використовується Продавцем та опублікована на Веб-сайті Продавця, є публічною та такою, що доступна для ознайомлення необмеженому колу осіб.

9.3. Сторони обумовили та дійшли згоди про те, що з метою виконання умов даного Договору, Клієнт надає дає згоду на обробку Продавцем своїх персональних даних, тобто вчинення таких дій: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних.

9.4. Сторони підтверджують, що вони проінформовані про свої права як суб’єктів персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», попередньо ознайомленні з цілями обробки даних, способом обробки, переліком персональних даних, на обробку яких дається згода, метою обробки і їм відомі особи, яким такі дані передаються та мета даної передачі. Сторони дійшли згоди, що дана згода на обробку персональних даних, передбачена п.9.3. даного Договору, не обмежена терміном дії. У зв’язку з цим, Сторони не потребують подальшого письмового інформування про вказані вище обставини.

 

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Клієнт підтверджує:

10.1.1. Що Клієнт має необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для здійснення Акцепту Оферти та укладення даного Договору та належного виконання зобов’язань за даним Договором.

10.1.2. Всі відомості, які представлені та/або надаються Продавцеві Клієнтом та можуть міститися в будь-яких інших документах, наданих Продавцю є правдивими і точними.

10.1.3. Клієнтом здійснюється придбання Товару, що реалізується Продавцем у роздріб та визначається як роздрібна торгівля. Відповідно, Клієнт є кінцевим споживачем Товару, придбаного за даним Договором.

10.1.4. Даний Договір укладається належним чином Клієнтом у повній відповідності до всіх вимог чинного законодавства України, а також укладення та виконання Клієнтом даного Договору не суперечить положенням жодного правочину Клієнта із третіми особами, чинному законодавству України, судовим рішенням чи іншим документам будь-якого характеру, що встановлюють юридичні обов’язки Клієнта.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Умови цього Договору є однакові для всіх Клієнтів, ураховуючи положення чинного законодавства України.

11.2. Договір датується реальним часом прийняття (здійснення Акцепту) Оферти Клієнтом.

11.3. Якщо будь-яке з положень цього Договору буде визнано судом чи іншим уповноваженим державним органом недійсним чи таким, що суперечить чинному законодавству України, то визнання такого положення недійсним не тягне за собою наслідки у вигляді визнання недійсним інших положень даного Договору та даного Договору в цілому.

11.4. Всі суперечки, спори та розбіжності, що виникли та/або можуть виникнути між Сторонами під час виконання даного Договору підлягають вирішенню шляхом переговорів між Сторонами, з обов’язковим використанням засобів досудового регулювання спору. Будь-які інші питання, не врегульовані в даному Договорі, вирішуються Сторонами способом проведення між ними переговорів на рівноправній основі та/або будь-яким іншим способом, що, зазвичай, використовується для вирішення подібних питань.

11.5. У випадку, якщо Сторони на зможуть дійти згоди щодо врегулювання спірного питання, усі суперечки та розбіжності підлягають врегулюванню в судовому порядку, з врахуванням відповідності інстанції, юрисдикції та територіальної підсудності, в межах та у спосіб, передбачений чинним законодавством України.

11.6. Сторони дійшли згоди, що керуючись ст.516, 520 Цивільного кодексу України, Клієнт, шляхом здійснення Акцепту Оферти та укладення даного Договору, надає власну добровільну згоду Продавцеві в односторонньому порядку здійснювати у будь-який момент заміну особи Продавця, як Сторони в Договорі, в тому числі із переходом всіх зобов’язань за даним Договором, на іншу особу, шляхом надсилання повідомлення Клієнту та/або шляхом опублікування відповідної інформації на Веб-сайті Продавця, та/або будь-яким іншим зручним для Продавця способом, але із вказанням даних про нову особу (нову Сторону в зобов’язанні замість Продавця), її поштові, розрахункові, податкові реквізити та дати з якої така зміна відбувається. З дати зазначеної у повідомленні до особи, яка набула статусу Продавця (новий Продавець), переходитиме весь обсяг прав та зобов’язань Продавця (первісного Продавця), існуючих на дату заміни Сторони Продавця в даному Договорі.

11.7. У разі зміни найменування, реорганізації та/або інших змін Продавця, останній повідомляє про такі зміни упродовж 3 (трьох) календарних днів шляхом опублікування відповідної інформації на Веб-сайті та/або шляхом надіслання відповідної інформації в Особистому кабінеті та/або будь-яким іншим зручним для Продавця способом.

11.8. Всі повідомлення повинні направлятися в письмовій формі на вказані Сторонами електронні пошти  Адреса електронної пошти Продавця розміщується на Веб-порталі Продавця. Адреса електронної пошти Клієнта зазначається останнім при здійснення замовлення Товару, у спосіб визначений умовами даного Договору. Сторони погодили, що будь-які повідомлення, документи надані Сторонами одна одній, шляхом обміну листами надісланими по електронній пошті, на зазначені адреси, мають повну юридичну силу до моменту отриманням ними оригіналів зазначених повідомлень та документів.


12. ЛІЦЕНЗІЯ

Реєстараційний номер: 26560308202105908
Дата реєстрації: 12.11.2021
Термін дії: з 28.11.2021 до 28.11.2022

 


13. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ


13.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАДУ 2020»

04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 19
Код отримувача: 43855335
Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Рахунок отримувача в форматы IBAN: UA183052990000026001046710196